Dapil

Kabupaten Gorontalo B

Manaf Abidin Hamzah, S.Ag, M.pd

manafhamzah@gmail.com

Drs. H. Sun Biki, M.ec.Dev

sunbiki@gmail.com

Guntur M. Thalib S.IP

gunturthalib@gmail.com

Ir Warsito Somawiyono

warsitosomawiyono@gmail.com

Venny Anwar.,SE.,MH

venyanwar@gmail.com

Usman Tahir Radjak

usmantahirrajak@gmail.com